Polityka prywatności

Prawa autorskie

© Copyright 2017 KREISEL Technika Budowlana sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całkowity zbiór: tekstów, grafik, zdjęć, animacji, dźwięku, nagrań video a także układu graficznego stron przedmiotowego serwisu internetowego podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom prawnym dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

Poprawność informacji

Wszystkie informacje zamieszczone w przedmiotowym serwisie internetowym KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. udostępnia bez jakiejkolwiek, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej gwarancji poprawności. Przy oczywistym założeniu poprawności zamieszczonych informacji, nie można wykluczyć błędów i niedokładności.

Odnośniki do innych serwisów internetowych

Przedmiotowy serwis internetowy może zawierać przekierowania do innych serwisów. Pojawiające się przekierowania mają na celu jedynie usprawnienie wyszukiwania informacji w Internecie, nie mogą jednak pociągać za sobą jakiejkolwiek odpowiedzialności KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. za treści, materiały promocyjne i oferty występujące na zewnętrznych serwisach internetowych.

Licencja

W braku odmiennych wskazań, treść i forma przedmiotowego serwisu internetowego stanowią własność intelektualną KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Udostępnienie tej treści i formy w niniejszym serwisie nie stanowi przyznania licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej KREISEL osobom trzecim.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Zawartość serwisu internetowego

Autor serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub jakość udostępnionych informacji. Wszelkie roszczenia dotyczące zadośćuczynienia przeciwko autorowi serwisu za szkody materialne lub ideowe powstałe w wyniku funkcjonowania serwisu, lub zamieszczanie błędnych czy też nieaktualnych informacji, są wykluczone, chyba, że autor dopuścił się oczywistego działania w złej wierze albo ciężkiego zaniedbania. Zamieszczone oferty nie mają charakteru wiążącego oraz nie mogą pociągać za sobą skutków prawnych. Autor w ramach prowadzenia serwisu ma pełne prawo zawieszenia, zmiany, usunięcia części lub całości serwisu tymczasowo lub na stałe bez uprzednio zgłaszanej informacji.

2. Odsyłacze i odnośniki

Przy bezpośrednich lub pośrednich przekierowaniach do innych serwisów internetowych (tzw.„hiperlinkach“) funkcjonujących poza obszarem oddziaływania serwisu, ewentualna odpowiedzialność autora mogłaby powstać tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby autor technicznie sprawny do zapobieżenia publikacji niezgodnych z prawem treści jak również posiadał wiedzę o ich istnieniu i zapobieżenie takowych publikacji było od niego wymagane.

Autor oświadcza jednoznacznie, że w trakcie utworzenia przekierowania stwierdzenie przez niego treści sprzecznych z przepisami prawa na zlinkowanych serwisach nie było możliwe. Równocześnie autor nie odpowiada za aktualną lub przyszłą formę, treść bądź autorstwo zlinkowanych serwisów. Wynika z tego zdecydowane odcięcie się autora od wszystkich materiałów i treści powstałych na zlinkowanych serwisach po utworzeniu przekierowania. Powyższy zapis odwołuje się do wszystkich przekierowań utworzonych zarówno we własnym serwisie internetowym, jak również do treści i materiałów obcych zamieszczonych w księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach odnośników czy spisach adresów mailingowych oraz wszelkich innych formach baz danych, które mogą zostać modyfikowane przez osoby trzecie. Za szkody powstałe w wyniku nielegalnego błędnego lub niekompletnego zamieszczenia treści, w związku z jej wykorzystaniem odpowiedzialność ponosi jedynie autor serwisu, do którego prowadziło przekierowanie, a nie autor serwisu, który jedynie zwrócił uwagę na treści i materiały innego podmiotu.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Autor serwisu przy zachowaniu należytej staranności uwzględni we wszystkich publikacjach prawa autorskie do użytych zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych, nagrań video i tekstów lub aby używać własnych zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych, nagrań video i tekstów lub aby używać zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych, nagrań video i tekstów nielicencjonowanych.

Wszystkie zamieszczone w serwisie znaki handlowe i towarowe chronione przez osoby trzecie w sposób bezpośredni podlegają regulacji prawa autorskiego i stanowią własność danych podmiotów ustanowioną prawomocnym zapisem. Działanie polegające na samym wskazaniu tych znaków nie jest sprzeczne z prawem i nie może stanowić podstawy do wniosku, że znaki te nie są chronione prawami osób trzecich!

Copyright obiektów opracowanych przez autora we własnym zakresie i opublikowanych  w serwisie pozostaje przy autorze. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych, nagrań video i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia autora.

4. Ochrona danych osobowych

W przypadku istnienia możliwości wprowadzenia w serwisie danych osobistych lub komercyjnych, to przekazanie wszystkich danych ma charakter dobrowolny zaakceptowany przez użytkownika serwisu.

Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Administratorem podanych danych osobowych jest KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szarych Szeregów 23. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

W przypadku technicznych możliwości korzystanie z serwisu i dostępnych usług będzie wolne od podawania danych osobowych lub wymagane będzie podanie do tego celu pseudonimu. Wykorzystywanie udostępnionych w serwisie danych adresowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej, do przesyłania niezamówionych materiałów informacyjnych jest niedozwolone. Autorowi serwisu przysługuje prawo podjęcia kroków prawem przewidzianych w stosunku do osób nieprzestrzegających tego postanowienia.

Każda osoba korzystająca z serwisu , która przekaże dane osobowe firmie Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i prawo do przeniesienia danych oraz prawo odwołania powyższej zgody w dowolnym momencie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Firma Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność i  zapewnia  zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Firma Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. zobowiązuje się także nie przekazywać danych osobowych krajom nie objętym Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. oraz przetwarzać dane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

5. Ważność ograniczeń odpowiedzialności w świetle prawa

Przedmiotowe ograniczenia odpowiedzialności stanowią integralną część serwisu internetowego, do którego należą. W przypadku gdy pojedyncze akapity lub zawarte w nich wyrażenia nie odpowiadają, bądź już nie odpowiadają, bądź jedynie częściowo odpowiadają obowiązującym regulacjom prawnym, to pozostała część dokumentu nie traci mocy obowiązującej.

6. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dla operatorów zorientowanych na ruch na stronach witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google posiada uprawnienie do przekazywania takowych informacji osobom trzecim, ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik posiada możliwość rezygnacji z cookies z odpowiednie modyfikacje przeglądarki. W tym wypadku korzystanie z wszystkich opcji serwisu może nie być możliwe. Celem użytkowania przedmiotowej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych wskazany powyżej.

7. Polityka Cookies

Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji.

Cookies używamy do celów statystycznych oraz do optymalizacji naszej witryny internetowej. Dzięki możliwości identyfikowania sposobu korzystania użytkowników z naszej witryny (patrz również pkt. 6 Google Analytics). Takie wykorzystanie cookies umożliwia prowadzenie modyfikacji witryny w celu jej ulepszania i doskonalenia, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane gromadzone za pomocą cookies wykorzystywane są wyłącznie do celów marketingowych KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.

Przeglądarki stron internetowych posiadają domyślne ustawienia dopuszczające umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik posiada możliwość odpowiedniej konfiguracji przeglądarki, w celu zablokowania plików cookies lub uzyskać możliwość każdorazowej informacji o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Informacje dotyczące właściwości plików cookies znajdują się w opcjach przeglądarki. W związku z pominięciem plików cookies istnieje możliwość niepełnego korzystania z witryn internetowych nawet do całkowitego braku możliwości korzystania.

© KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. 2017 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.

Projekt: